Z DŮVODŮ DLOUHODOBÉ NEPOTŘEBNOSTI NAŠEHO ZAŘÍZENÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI, JSME SE K 31. 5. 2023 ROZHODLI UKONČIT ČINNOST KLOKÁNKU V JANOVICÍCH. 

V současné době je v Plzeňském kraji dalších 53 míst v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tato zařízení jsou lépe geograficky umístěna a z tohoto důvodu náš Klokánek v Janovicích, s celkovou kapacitou 20 míst, je již dlouhodobě minimálně využíván. Reagujeme tedy na potřeby klientů v daném kraji a službu rušíme. K datu 31. 5. 2023 jsme se uchýlili proto, že toto je maximální den, kdy z našeho zařízení odejde poslední klient přirozenou cestou. Nechceme, aby se ukončení zařízení dotklo dětí. Všem pečujícím osobám byla nabídnuta za stejných podmínek práce v jiných Klokánkách. V případě potřeby je možné využívat dalších 14 zařízení Klokánek v ČR. Bližší informace o našich Klokánkách naleznete ZDE.

Za Fond ohrožených dětí

Hanka Kupková, Předsedkyně FOD

 

Kdo vlastně jsme?

 • Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, který v ČR pomáhá dětem už od roku 1990
 • cílem projektu „Klokánek“ je poskytnout přechodný domov dětem týraným, zanedbávaným nebo jinak sociálně ohroženým
 • děti u nás zůstávají jen nezbytně nutnou dobu, dokud se nemohou vrátit do biologické rodiny nebo dokud jim není nalezena nová náhradní péče

Klokánek v Janovicích nad Úhlavou

 • je v provozu již od dubna 2009
 • je jediným v Plzeňském kraji
 • kapacita zařízení dle novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí od 1.1.2013  je 28 dětí

 

Jak se k nám děti dostanou?

Děti přijímáme na základě žádosti:

 • rodičů
 • samotného dítěte
 • orgánu sociálně právní ochrany dětí
 • předběžného opatření, soudního rozhodnutí

Jak to u nás „chodí“?

 • o děti pečují vždy 2 tety, které se střídají po týdnu
 • děti bydlí s tetami v klasických bytech
 • v jedné „klokaní“ rodině bydlí maximálně 4 děti (výjimečně a pouze na přechodnou dobu 5 dětí)
 • tety kromě péče o děti vaří, nakupují, pečují o domácnost, mají čas si s dětmi hrát, mazlit se s nimi, chodit s nimi na vycházky
 • s péčí tetám pomáhají tzv. pomocné tety
 • děti navštěvují běžné školy, školky, kroužky, tudíž jsou neustále ve styku se svými vrstevníky i jejich rodinami
 • pokud tomu nebrání závažné důvody, mohou děti kontaktovat své rodiče telefonicky, v případě návštěvy mohou se svými rodiči pobýt v návštěvní místnosti, případně s nimi jít na vycházku
 • pokud je to možné, podporujeme i pobyt dětí u rodičů, případně jiných příbuzných
 • nebráníme ani styku dětí s rodinami tet, aby děti co nejvíce poznaly teplo rodinného krbu

Kdo o „naše“ děti pečuje?

Pracovníci v přímé péči

 • střídavé tety
 • denní (pomocné) tety

Odborní pracovníci

 • vedoucí zařízení
 • sociální pracovnice
 • psycholog

Další nepostradatelní:

 • pracovnice pro sponzoring
 • správce budovy

Abychom dětem zajistili kvalitní péči, každý náš zaměstnanec musí projít před přijetím složitými psychologickými testy. Psychologické testy mají za cíl jednak vyloučit z okruhu uchazečů osoby nevhodné k péči o děti a jednak chránit zdraví našich potencionálních zaměstnanců.

Dále spolupracujeme:

   • s pediatry
   • s pedagogicko-psychologickou poradnou
   • školou
   • školkou
   • a mnoha dalšími

  O FOD

  Fond ohrožených dětí z.s. (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vznikl dne 2. dubna 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Sídlí v Praze 1, má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 326 míst.

  Fond ohrožených dětí pořádá od roku 1994 každoročně directmailingovou celonárodní dobročinnou sbírku, vždy o Vánocích a k Mezinárodnímu dni dětí. Jen díky této  sbírce a další velké podpoře veřejnosti se z malého občanského sdružení stala ve druhé polovině 90. let největší nestátní nezisková organizace na ochranu dětí u nás. Zatímco před sbírkou byl rozpočet FOD v řádu statisíců, čistý výtěžek již prvního (vánočního) kola celonárodní sbírky v roce 1994 přesáhl 11 milionů korun.Výtěžek sbírky byl věnován na rozvoj pěstounské péče (bezúročné půjčky na zlepšení bytových podmínek velkých pěstounských rodin, nevratné příspěvky na výživu dětí zejména v případech, kdy pěstounům byly zastaveny dávky státní sociální podpory z důvodu slovenského státního občanství přijatého dítěte) a na vytvoření sítě regionálních poboček zaměřených na terénní sociální práci. V dalších letech byla sbírka použita na vybudování azylových domů pro rodiny s dětmi a na vytvoření sítě zařízení pro přechodnou rodinnou péči Klokánek. Bez podpory veřejnosti by FOD nedokázal pomáhat různými formami služeb ohroženým dětem.

  V roce 2013 vstoupila v platnost novela zákona o sociálně právně ochraně dětí, která upravovala i financování ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) – Klokánků. I přesto, že nezávislá studie tohoto návrhu zákona, kterou si MPSV nechalo vypracovat, poukázala na to, že platnost této novely bude pro Klokánky likvidační, vláda tuto novelu zákona schválila. Tato novela zákona také omezila kapacitu zařízení. To znamená, že v budově, kde bylo vybudováno 12 bytů, můžeme v současné době využívat pouze 7 bytů (celková možná kapacita je dle zákona maximálně 28 dětí). Hypotéku ovšem platíme na celý dům a zákon neumožňuje využití těchto bytů jiným způsobem, protože děti by mohly být jinými nájemci ohroženy.

  Doposud jsou tato zařízení značně podfinancována. Toto podfinancování vedlo k tomu, že FOD nemohl hradit své závazky vůči zaměstnancům, ale i PSSZ a finančnímu úřadu. FOD byly sice přiznány dotace na sociální služby, avšak jejich vyplácení bylo postupně vázáno na doložení dokladů o bezdlužnosti FOD, což jsme nemohli v požadovaném časovém limitu splnit. Požadované bezdlužnosti FOD dosáhl k 31. srpnu 2015. Ovšem splátkový kalendář není ve všech případech uznáván jako bezdlužnost. Takže vyplacení některých dotací bylo zcela zastaveno, nebo se uskutečnila jen první splátka dotace. Ve vyplácení mezd zaměstnancům byl skluz až 3 měsíce, nebyly pravidelně hrazeny odvody a začala být vykonávána exekuce dlužných plateb na některých bankovních účtech FOD, nebyly zdroje na úhradu vypočtených daní ze závislé činnosti za předcházející rok.

  Dne 13. června 2015 na členském shromáždění odstoupilo vedení FOD v čele s JUDr. Marií Vodičkovou. Po schválení nových stanov FOD, které řešily nové volby a vznik pobočných spolků, byli zvoleni členové nového předsednictva – kolektivního statutárního orgánu Fondu ohrožených dětí a byly schváleny nové směry na příští období, jež měly napomoci vyvést FOD ze současné krize. Nové vedení přistoupilo k okamžité restrukturalizaci FOD. V rámci této restrukturalizace byl ukončen provoz 7 zařízení Klokánek a 1 Klokánek přešel pod jiného poskytovatele. Z důvodu odebrání registrace FOD jako poskytovatele sociálních služeb, byla ukončena činnost 22 terénních poboček FOD a 2 azylových domů. 3 azylové domy přešly pod jiného poskytovatele. Tímto se povedlo dosáhnout velkých úspor a FOD i nadále, za významné podpory veřejnosti, může provozovat 16 zařízení Klokánek. Prioritou vedení je v současné době prosazení novely zákona ohledně financování ZDVOP.

   

  A tak nadále nebýt naší sbírky a další podpory veřejnosti, nebyly by ani Klokánky. Za tuto podporu a za každý dar a příspěvek proto mnohokrát děkujeme!  

  Od svého vzniku v dubnu 1990 do konce roku 2016 Fond ohrožených dětí:

  – nalezl náhradní rodinu pro 782 dětí,

  – řešil 53 930 případů ohrožených dětí v terénu,

  – do azylových domů přijal 2 232 dětí s jejich rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských

  domovů,

  – do Klokánků přijal 6 849 dětí, z toho 1 469 bylo mladších tří let,

  – 6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).

  FOD se od počátku věnuje i snaze o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí. Nejdůležitější události jednotlivých let činnosti FOD najdete v našich Zpravodajích, vývoj činnosti FOD dokumentují Výroční zprávy FOD.

 • www.fod.cz